T B K - 2000

Реверсная подача воды в дом - нам это НАДО или НЕТ?

Договор слабый... На словах обещали много, на деле...Добрый вечер!

Вчера члены правления в очередной раз встречались со специалистами и обсуждали вопрос реверсной подачи горячей воды в дом.

Недавно члены правления, жильцы дома и представитель кампании, которая устанавливает оборудование, ездили и знакомились с реверсной системой подачи воды в одном из домов Киева, но оказалось, что дом состоит из одного подъезда, а наш из четырех…

Мнения разные по поводу реверсной подачи воды, поэтому переговоры продолжаются...

Договор, который нам предлагает коммерческая структура, находится на этом сайте в разделе «ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ ОСББ "ТВК-2000"».

Каково ваше мнение?

 


ДОГОВІР № …..

 

м. Київ                                                                                             “____” ________ 2017 р.

 

               Товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ) “С…Н”, далі " Підрядник ", в особі директора Б… С.М., що діє на підставі Статуту, з одного боку,

та

               ОСББ «ТВК-2000», далі “Замовник”, в особі голова правління М….. С…..  О……  , що діє на підставі Статуту, з другого боку, уклали цей Договір про наступне:

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

 

               1.1. Замовник доручає, а Підрядник бере на себе виконання робіт по вирівнюванню теплових потоків верхніх та нижніх поверхів, з встановленням реверсного пристрою, без збільшення теплового навантаження опалення будинку ОСББ «ТВК-2000» за адресою: м. Київ, вул. Вузівська, буд. 5 ,  а саме:

 

Работа:

 

 

1) Монтаж засувок з електро приводом (Ду-50) 2шт.                                     – 5 000 грн.

2) Реконструкція  шафи керування засувками 1шт.                                       – 8 000 грн.

      3) Прокладання в гофрорукаві силового кабелю                                            -- 2 000 грн

      4) Підключення засувок до шафи керування.                                                  – 1 000 грн

      5) Пусконалагоджувальні роботи.                                                                     – 1 800 грн

6) Транспортні витрати.                                                                                     –  200 грн

 

Усього:                                                                             - 18 000 грн.

 

                                                                      3.Умови виконання робіт

3.1. Підрядник зобов’язаний виконати Роботи відповідно до умов даного Договору та технічного завдання наданого Замовником .

3 1.1. Підрядник гарантує відновлення попередньої діючої схеми теплопостачання, та відшкодування витрат замовника в разі не виконання вимог технічного завдання.

3.2. У випадку якщо в ході виконання Робіт виникне необхідність проведення додаткових робіт, що може привести до збільшення вартості Робіт, Підрядник зобов’язаний сповістити письмово про це Замовника. У випадку згоди Замовника на проведення додаткових робіт Сторони підписують додаткову угоду до даного Договору.

3.3. Якщо Підрядник не сповістить Замовника про проведення додаткових робіт або виконає додаткові роботи без згоди Замовника, він втрачає право вимагати від Замовника оплати виконаних ним додаткових робіт та відшкодування понесених у зв’язку з цим збитків.

3.4. Підрядник виконує Роботи із своїх матеріалів, попередньо сплачених Замовником, що не входять в основний договір.

3.5. Підрядник несе відповідальність за якість наданих і використовуваних ним під час виконання Робіт матеріалів.

3.6. Замовник має право здійснювати контроль та нагляд за ходом та якістю виконуваних робіт, дотриманням термінів їх виконання.

3.7. Підрядник зобов’язаний виконувати отримані в ході виконання Робіт вказівки Замовника, якщо такі вказівки не суперечать умовам даного Договору.

3.8. Підрядник повинен негайно попередити Замовника і, до одержання від нього вказівок, призупинити Роботу при виявленні незалежних від Підрядника обставин, що загрожують виконанню Робіт або створюють неможливість її завершення в передбачений термін.

3.9. Замовник зобов’язаний протягом 3 (трьох) календарних днів після одержання повідомлення Підрядника про обставини, зазначені в п. 3.8. даного Договору, дати вказівки Підряднику про подальші дії. роботи які були частково виконани і не суперечать данній угоді мають бути сплачені

3.10. Якщо Підрядник не попередить Замовника про обставини, зазначені в п. 3.8 даного Договору, або продовжить виконувати Роботи не чекаючи закінчення строку встановленого п. 3.9. даного Договору, всю відповідальність за негативні наслідки у виконуваних Роботах несе Підрядник.

3.11. Підрядник несе відповідальність за дотримання своїми робітниками правил техніки безпеки при виконанні Робіт, виконання ними вимог нормативних документів по охороні праці, пожежної безпеки, електричної безпеки, додержання трудової та технологічної дисципліни.

3.12. Підрядник самостійно, без залучення Замовника, несе відповідальність та всякого роду витрати, пов’язані з каліцтвами та нещасними випадками (в т.ч. смертельними випадками), які можуть виникнути під час виконання Робіт з робітниками Підрядника.

3.13. Підрядник має право залучати до виконання Робіт субпідрядні організації, залишаючись відповідальним перед Замовником за результати їхньої роботи.

 

  1. Вартість робіт та порядок розрахунків

4.1. За виконану роботу по договору Замовник перераховує Підряднику щомісяця 18 000 грн. 00 коп. ( Вісімнадцять тисяч  грн. 00 коп. ) без ПДВ, (Підрядник не е платником ПДВ).

4.2. Вартість Робіт може бути змінена за взаємною згодою Сторін у разі зміни обсягів Робіт або зміни вартості матеріалів, виробів і конструкцій, підтверджених документально та оформляється додатковою угодою до даного Договору.

4.3. Остаточна вартість Робіт підлягає коригуванню відповідно до фактично виконаних об’ємів Робіт та зазначається в Акті здачі-приймання виконаних робіт.

4.4. Порядок розрахунків: після підписання даного Договору, до початку виконання робіт, Замовник сплачує Виконавцю передоплату в розмірі 50% від суми Договору, а саме 9 000 грн. (Дев’ять  тисяч   грн. 00 коп.) без ПДВ.

 після закінчення робіт за цим Договором, Замовник підписує акт здачі-приймання на протязі трьох робочих днів після отримання його від Виконавця. Після підписання акту Замовник в термін до п'яти банківських днів переводить Виконавцю  остаточну суму коштів за цім Договором, а саме 9 000 грн. (Дев’ять  тисяч   грн. 00 коп.) без ПДВ.

 

4.5. Вимоги до первинних документів: 

4.5.1. Первинні документи повинні мати такі обов'язкові реквізити: найменування та ідентифікаційний код Підрядника, назва і номер документу (форми), дату і місце складання, зміст та обсяг господарської операції, одиниця виміру господарської операції (у натуральному та/або вартісному виразі), посади і ПІБ осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення, особистий оригінальний (не факсимільний та не сканований) підпис чи електронний підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції, завірені печаткою підприємства.

4.5.2. У випадку порушення вищезазначених вимог, Замовник має право відстрочити оплату на термін відповідний терміну надання Підрядником вірно оформлених документів, при цьому Замовник не буде нести відповідальність за несвоєчасне здійснення розрахунків.

 

5. порядок здачі-приймання робіт

5.1. Приймання Робіт здійснюється Замовником протягом 3 (трьох) календарних днів з моменту одержання ним повідомлення Підрядника про готовність робіт до здачі.

5.2. Здача-приймання Робіт оформляється Сторонами шляхом підписання Акту здачі-приймання виконаних робіт. У випадку виявлення недоліків у виконаних роботах Сторони складають та підписують Дефектний акт у якому вказуються всі виявлені недоліки. Підрядник зобов’язується усунути виявлені недоліки протягом 5 (п’яти) календарних днів з моменту підписання вищезазначеного Дефектного акту. Тільки після усунення всіх недоліків, зазначених в Дефектному акті Замовник підписує Акт здачі-приймання виконаних робіт.

5.3. Якщо Підрядник відмовляється усувати виявлені недоліки або не дотримується термінів їх усування, Замовник не підписує Акт здачі-приймання виконаних робіт та має право залучити до усунення недоліків та недоробок третіх осіб та покласти на Підрядника понесені у зв’язку з цим витрати. У цьому випадку Підрядник зобов’язується компенсувати Замовнику понесені витрати в повному обсязі протягом 5 (п’яти) банківських днів з моменту отримання від Замовника всіх необхідних документів підтверджуючих факт оплати.

 

6. гарантійні зобов’язання

6.1. Підрядник гарантує якість виконаних Робіт протягом гарантійного терміну, що складає 12 (дванадцять) календарних місяців від дня підписання Сторонами Акту здачі-приймання виконаних робіт.

6.2. Протягом усього гарантійного терміну Підрядник зобов’язується за свій рахунок усувати всі недоліки, поломки та дефекти у виконаних Роботах, які виникли з вини  Підрядника.

6.3. Підрядник зобов’язується усувати вказані в п.6.2. даного Договору недоліки, поломки та дефекти протягом 5 (п’яти) календарних днів від дня коли Замовник повідомив про них. У випадку, якщо у вищезазначений термін усунути недоліки, поломки та дефекти неможливо, Підрядник зобов’язаний письмово попередити про це Замовника із зазначенням причин неможливості усунення недоліків та визначає термін необхідний для виконання гарантійних зобов’язань.

6.4. У випадку, якщо Підрядник безпідставно відмовляється від виконання взятих на себе гарантійних зобов’язань або не має можливості їх виконати, Замовник має право залучити до усунення недоліків, поломок та дефектів третіх осіб та покласти на Підрядника понесені у зв’язку з цим витрати. У цьому випадку Підрядник зобов’язується компенсувати Замовнику понесені витрати в повному обсязі протягом 5 (п’яти) банківських днів з моменту отримання від Замовника всіх необхідних документів підтверджуючих факт оплати.

6.5. Якщо поломки та дефекти виникли в гарантійний термін, 12 (дванадцять) календарних місяців з вини Замовника,

а саме:

- розморожування трубопроводів,

- відсутнє електропостачання,

- непрацездатність насосів циркуляції,

- недбайливе відношення до обладнання і таке інше.

 роботи виконуються за рахунок Замовника на підставі додаткової угоди.

 

7. відповідальність сторін

7.1. За невиконання або неналежне виконання взятих на себе зобов’язань Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

7.2. У випадку прострочення Підрядником термінів виконання Робіт, Підрядник сплачує Замовнику пеню в розмірі 0,5% від вартості Робіт за кожний день прострочення.

7.3.  У  випадку прострочення Замовником термінів розрахунків, Замовник сплачує Підряднику пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми заборгованості за кожний день прострочення.

7.4. У випадку, якщо Підрядник не з’явиться для усунення недоліків та/або не усуне недоліки протягом строку вказаного в п.5.2 та 6.3. даного Договору він зобов’язується сплатити Замовнику штраф в розмірі 10% від вартості Робіт.

7.5. Сплата штрафу та пені не звільняє Сторін від виконання зобов’язань за даним Договором.

 

8. форс-мажорні обставини

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за даним Договором у випадку виникнення обставин непереборної сили таких як: повінь, пожежа, землетрус, ембарго, війна або військові дії, а також інші обставини які не залежать від волі Сторін, якщо ці обставини безпосередньо вплинули на виконання зобов’язань за даним Договором та діють більше трьох місяців.

8.2.  Сторона для якої виникли обставини непереборної сили зобов’язана протягом 3 (трьох) календарних днів з моменту виникнення цих обставин  письмово попередити іншу сторону про їх настання.

8.3. У випадку несвоєчасного повідомлення чи неповідомлення іншої Сторони про виникнення обставин непереборної сили, Сторона, для якої вони наступили, позбавляється права посилатися на них, як на поважну причину.

8.4. Достатнім доказом існування таких подій будуть довідки Торгово-промислової палати або інших уповноважених на це органів.

 

9. порядок вирішення спорів

9.1. Всі спори та розбіжності, які можуть виникнути при виконанні умов даного Договору, Сторони повинні вирішувати шляхом переговорів.

9.2. У випадку неможливості досягнення згоди шляхом переговорів спір передається на розгляд Господарського суду, згідно з чинним законодавством України.

 

10. Персональні дані

10.1. Уповноважені особи Сторін надають добровільну згоду на обробку власних персональних даних, в обсязі, що міститься у даному Договорі, рахунках, актах, накладних, та інших документах, що стосуються виконання Договору. Підписи у Договорі та вказаних документах уповноважених осіб Сторін означають однозначну згоду з вищевикладеним і підтвердженням того, що уповноважена особа кожної із Сторін ознайомлена зі змістом  ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних» та метою обробки персональних даних.

10.2. Сторони гарантують, що будь-які персональні дані, що передаються відповідно до умов цього Договору, отримані, обробляються та передаються відповідно до вимог чинного законодавства України в сфері захисту персональних даних. Сторони гарантують, що передача та обробка отриманих персональних даних здійснюється виключно з метою забезпечення виконання зобов’язань за даним Договором, в обсязі і в межах, визначених Законом України «Про захист персональних даних».  Спосіб обробки персональних даних - змішана обробка персональних даних з використанням як автоматизованої інформаційної системи, так і паперових носіїв.

10.3. У разі порушення однією із Сторін вимог законодавства про захист персональних даних, інша Сторона не несе відповідальності за таке порушення.

 

11. Антикорупційне застереження

11.1. Підрядник (як безпосередньо, так і через третіх осіб) гарантує та зобов’язується не здійснювати будь-які матеріальні/нематеріальні заохочення, зацікавлення, стимулювання, пропозиції, тобто не пропонувати, не обіцяти, не надавати грошову винагороду, майно, майнові права, переваги, пільги, послуги, знижки, нематеріальні активи та будь-які інші преференції працівникам Замовника та особам, які пов’язані будь-якими відносинами з Замовником, що є відповідальними за умови виконання зобов’язань по даному Договору, включаючи їх родичів та інших подібних чи уповноважених осіб (далі за текстом – особи Замовника), за вчинення ними дій чи бездіяльності з використанням наданих їм повноважень в інтересах Підрядника, та/або в інтересах третіх осіб і всупереч інтересам Замовника.

11.2. У разі виявлення Замовником вчинення Підрядником дій, перелічених в п.11.1. Договору, Підрядник за кожен такий випадок, підтверджений беззаперечними доказами, зобов’язаний сплатити Замовнику штраф у розмірі 1% від суми даного Договору. Сплата вказаного штрафу не звільняє Підрядника від компенсації нанесених Замовнику збитків. Окрім цього, Замовник має безумовне та безвідкличне право негайно відмовитися від даного Договору в односторонньому порядку, шляхом його розірвання, без підписання Сторонами додаткових документів (додатків, заяв, угод, актів, протоколів, і тому подібне). Договір вважається розірваним з моменту відправлення Замовником Підряднику письмового повідомлення.

 

12. інші умови

12.1. Даний Договір вступає в силу з моменту підписання та діє до повного виконання Сторонами взятих на себе зобов’язань.

12.1.1Вартість виконаних капітальних і поточних ремонтів обладнання також вартість матеріалів і обладнання, необхідних для виконання робіт по цьому Договору, не входять в суму основного Договору і сплачується Замовником з урахуванням витрат на матеріали та виконані роботи.

12.2. З моменту підписання даного Договору всі попередні переговори, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що стосуються даного Договору, втрачають юридичну силу.

12.3. Всі зміни та доповнення до даного Договору повинні бути здійсненні в письмовій формі та підписані уповноваженими представниками обох Сторін.

12.4. Сторони погодили, що будь-яка інформація, що стосується даного Договору є конфіденційною і не може передаватися третім особам без попередньої письмової згоди на те іншої Сторони.

12.5. Сторона несе повну відповідальність за правильність вказаних нею у даному Договорі реквізитів та зобов’язується своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несе ризик настання пов’язаних із ним несприятливих наслідків.

12.6. Сторони погодили, що даний Договір повинен обов’язково скріплюватися печаткою, відповідно до ч.2 ст.207 ЦК України в редакції Закону №1206-VII від 15.04.2014р.

12.7. Даний Договір укладений в двох екземплярах, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.

12.8. Сторони домовились про те, що врегулювали всі істотні умови даного Договору та не мають претензій до його змісту.

 

13. ТЕРМІНИ ДІЇ ДОГОВОРУ

 

            13.1. Початок дії Договору -        з ___________ р.

               13.2. Строк дії Договору -           до___________ р.

               13.3. Договір може бути розірваний будь-якою з Сторін в односторонньому порядку, шляхом письмового повідомлення іншої Сторони. протягом п’яти днів.

               13.4. В частині взаємних платежів Договір діє до їх повного завершення.

 

14. банківські реквізити, адреси та підписи сторінСоздан 14 янв 2017Flag Counter